Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Reguleringsendring Skreda - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 13.2.2018 endring av reguleringsplan Skreda.

PlanID: 1860 201607

ArkivID : 16/1550        

Utvalgsak i kommunestyret: 002/18

Formålet med reguleringsendringen er å åpne for at regulert fritidsbebyggelse innenfor gitt planområde skal kunne benyttes til kombinert bruk, fritidsbebyggelse og turisme/utleie, samt etablering av småbåtanlegg i sjø.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.