Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan Vest-Lofoten VGS og Lofothallen

Vestvågøy kommune har den 27.3.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Vest-Lofoten VGS og Lofothallen

PlanID: 1860 201305

ArkivID : 19/1743 

Hensikten med reguleringsendringen er å utvide formålet for idrettsanlegg. Denne endringen påvirker deler av området som i opprinnelig plan er regulert til gangvei og gangareal som derfor flyttes ytterligere nordover. Arealet for idrettsanlegg økes med ca. 250 kvm og planavgrensningen utvides med 71 kvm i dette området.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 981 kB)

Plankart 23.3.20 (PDF, 3 MB)

Bestemmelser 23.3.20 (PDF, 903 kB)

 

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.