Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan Haugsletta, Gravdal - flytting av byggegrense mot vei

Vestvågøy kommune har den 11.2.2020 egengodkjent en mindre endring av reguleringsplan Haugsletta, Gravdal

PlanID: 1860 199302

ArkivID : 19/1533       

Hensikten med reguleringsendringen er å gi rom for større felles arealer sentralt i byggefeltet ved å flytte bebyggelsen litt nærmere veien. 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak - mindre endring 11.2.20 (PDF, 851 kB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.