Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring Detaljregulering Vågan hyttefelt

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.11.2018 egengodkjent endring av Detaljregulering Vågan hyttefelt

PlanID: 1860 200601

ArkivID : 18/1492        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 059/18

Endringen gjelder kun bestemmelsene. Hensikten med endringsforslaget er å tilpasse bestemmelsene til dagens hyttemarkedet og byggeskikk, og når det gjelder fritidsboligstørrelse, til kommuneplanens bestemmelser. Det åpnes for at det kan bygges hytter med både saltak og pulttak, maksimal byggehøyde beholdes på 5,5 meter over gjennomsnittsterreng rundt bygget, men det tillates bruksareal på loftet. Tillatt utnyttelse endres fra 70 m2 grunnflate til 100 m2 bruksareal.

 

andre dokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.