Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Hemmingodden, Ballstad

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Hemmingodden, Ballstad.

PlanID: 1860 201813

ArkivID: 18/503

Utvalgssak i kommunestyre: 095/19

Hensikten med planen er å tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende turistanlegg på Hemmingodden. Planområdet omfatter eiendommene gnr 10 bnr 167, 256, 290 og deler av 285, samt tilgrensende sjøareal.

Plandokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.