Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg. 

PlanID: 202008

ArkivID: 20/1557

Utvalgssak i Kommunestyret: 072/22

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt servicebygg ved Hauklandstranda, opparbeide ny parkeringsplass, samt infrastruktur tilknyttet anlegget. Servicebygget med tilhørende anlegg skal gi bedrede fasiliteter for besøkende og lokale, samt øke kontroll av påkjenningene som oppleves i området. Planområdet omfatter gnr/bnr 27/4, 27/5, 27/7 og 202/1.

Plandokumenter:
Saksfremlegg med vedtak (PDF, 6 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 397 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 351 kB)

Øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.