Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Skullbru boligområde - 1860-201903

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 27.9.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Skullbru boligområde. 

PlanID: 201903

ArkivID: 19/911

Utvalgssak i Kommunestyret: 057/22

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av boligområdet på Skullbru. Området består i dag av et par eksisterende boliger langs E10 og myrområder. Reguleringsplanen tilfører flere boliger til området, ny avkjørsel fra E10 og arealer for lek og opphold. Planen omfatter deler av gnr 39 bnr 2 og gnr 39 bnr 21, bnr 19, bnr, 54 bnr 52, bnr 3, bnr 45, bnr 37, bnr 42, bnr 34, bnr 30, bnr 29, bnr 61 og vegareal eid av Statens Vegvesen. Planavgrensningen har et samlet areal på ca. 65 daa. Denne reguleringsplanen vil tilføre Vestvågøy kommune flere boligtomter i området rundt Leknes. 

Plandokumenter:

Saksfremlegg ny sluttbehandling etter mekling og egengodkjenning KS 057-22 (PDF, 2 MB)

Saksfremlegg 2.gangsbehandling og egengodkjenning KS 087-21 (PDF, 2 MB)

Endelig referat meklingsmøte (PDF, 5 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 77 kB)

øvrige dokumenter

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.