Viktig melding

Kunngjøring av vedtak – Detaljregulering Sjøveien – Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 13.04.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Sjøveien – fortau fra Ægirs vei til Langhaugen.

PlanID: 2018/21

ArkivID: 18/1618

Utvalgssak i kommunestyret: 028/21

Planen søker å bedre trafikksikkerheten for ferdsel til skole og sentrum, med anleggelse av fortau og sikring av gode frisiktssoner i kryssene til Langhaugen og Ægirs vei. Fortauet vil ligge delvis på eksisterende vegfylling.

 

Plandokumenter:

Saksframlegg (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Plankart (PDF, 544 kB)

Planbestemmelser (PDF, 420 kB)

Øvrige plandokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan – og bygningslovens §§ 1 – 9 og 12 – 12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen, jfr. plan – og bygningslovens §§ 15 – 2 og 15 – 3.