Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Sjøveien (Apotekergården) bolig- og forretningsområde

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 20.03.2018 reguleringsplan for Sjøveien (Apotekergården) bolig- og forretningsområde.

PlanID: 1860 201601

ArkivID : 16/618

Utvalgsak i kommunestyret: 016/18

Formålet med reguleringsplanen er Sjøveien (Apotekergården) bolig- og forretningsområde. Planen tilrettelegger for utbygging av leilighetskompleks, med 12 boenheter, med tilhørende parkering og uteareal på gnr/bnr 18/50, samt bolig, forretning og kontor (B/F/K) på de øvrige eiendommene.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.