Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering E10 x Fv842 Lufthavnveien

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 22.5.2018 reguleringsplan for E10 x Fv842 Lufthavnveien.

PlanID: 1860 201503

ArkivID : 15/3386        

Utvalgsak i kommunestyret: 031/18

Målet med planforslaget er tilrettelegging for etablering av næringsbygg/kontor og drivstoff-automatanlegg på en tomt i tilknytning til krysset E10 x Fv.842.

 

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.