Viktig melding

Detaljregulering Hellesjyen småbåtanlegg gnr 51 bnr 57, 122,123 og 7 - plan-ID: 1860 201701

Vestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 26.9.2017 detaljreguleringsplan  Hellesjyen småbåtanlegg.

PlanID: 1860 201701

ArkivID : 16/2177

Utvalgsak i kommunestyret: 059/17

Planforslaget  legger til rette for etablering av allmenn tilgjengelig småbåthavn og friluftsområde. Planen

fremmer løsninger som reduserer privatisering av strandsonen, ved å legge til rette for allmenne løsninger med økt tilgjengelighet og bruk av småbåtanlegget.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.