Viktig melding

Varsel om oppstart planarbeid 202301– Detaljregulering Odden, Valberg

I medhold av PBL §12-8 varsels oppstart av Plan 202301 - Detaljregulering for Odden, Valberg.

Forslagstiller og grunneier

Forslagstiller og eier av eiendommen er Vestvågøy kommune. WSP Norge AS er plankonsulent for arbeidet.

Planområdet:

Planområdet er på ca. 63 daa landareal hvorav 30 daa er avsatt til fritidsbebyggelse, og er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt. Det er ingen gjeldende reguleringsplan innenfor området. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse og LNFR. Langdragsveien er inkludert i planområdet.

Formålet med reguleringsplanen:

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse på Odden/Valberg. Det legges opp til 13-15 hytter inkludert eksisterende hytter. Det vil i tillegg legges til rette for at våningshuset på eiendommen kan benyttes som turlagshytte. Parkeringsplassen vil også utvides for møte behovene til hyttebebyggelsen og fremtidig turlagshytte.

Planens formål er i tråd med kommuneplanens arealdel og er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning § 6, § 8 og Vedlegg I og II. Det er i samråd med Vestvågøy kommune vurdert å ikke falle inn under denne.

Oppstartmøtereferat er tilgjengelig på følgende link... (PDF, 125 kB)

Merknad til planoppstart:

Evt. merknader kan sendes via e-post:

Kristoffer.grud@wsp.com, martine.horn.gjernes@wsp.com eller til
WSP Norge AS
Roald Amundsens plass 1,
9008 Tromsø
Postboks 213, 9253 Tromsø