Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Vika boliger, Ballstad PlanID 1860 202203

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Vika boliger, plan-id 1860 202203, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 17.08.2022.

Hensikten med planarbeidet:
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av fire 4-mannsboliger. Deler av området er regulert til parkering, men er i dag ikke opparbeidet etter formålet. Eiendommene gnr/bnr 10/232 og 10/356, samt deler av 10/11, vil inngå i planarbeidet. I kommunedelplanen er øvrige arealer satt av til boligformål.

Planområdet: 
Under følger de mest relevante utdragene fra planinitiativet. For fullstendig redegjørelse, se vedlagt
dokument.
Eiendommene er ubebygd. I reguleringsplanen er det regulert inn en parkeringsplass på gnr 10 bnr 232, men den er ikke opparbeidet. Store deler av planområdet ligger på kote 2, og er faresonen for 200- og 1000årsflom. Området ligger slik til at det er gode solforhold på tomta.
Tiltaket vil ikke ha store virkninger utenfor planområdet. Videre i prosessen må konsekvensene med Vann og Avløp sees nærmere på, samt hvordan naboer påvirkes mtp sol/skygge. Det skal bli lagt vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser. Snarveier skal ikke bli sperret eller innsnevret.
Planen legger opp til adkomst ut på Øyaveien. Langs Øyaveien er det gang og sykkelveg/fortau. Boligbygg i to etasjer. Bruk av kotehøyder for å legge føringer for byggehøyde. Det tas sikte på å etablere 16 leiligheter, fordelt på fire bygg. Etableringen av leiligheter her vil være en fortetting i et eksisterende boligområde med godt bomiljø og bokvalitet. Boligene plasseres i et område som er lite brukt i dag.
Området ligger slik til at det antas at ny bebyggelse ikke vil skape fjernvirkning av betydning. Det skal utarbeides illustrasjoner som viser nærvirkningen av dette. Etablering av nye boliger i et boligområde vil påvirke forholdene til eksiterende bebyggelse. Det vil bli utarbeidet sol/skyggeanalyse for å illustrer dette

 
Konsekvensutredning:
Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.

Utbyggingsavtale:
I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Vestvågøy kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale, jfr. Plan- og bygningslovens kap. 17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder; utvidelse av veien og framføring av vann- og avløpsløsninger. 

Saksdokumenter:
3D-Vestvågøy terreng 3,7 moh fugleperpektiv fra øst(bak husD) (PDF, 280 kB)
Naturmangfold 100821 (PDF, 278 kB)
Planinitiativ 100821 (PDF, 700 kB)
Risko og miljøsjekkliste 100821 (PDF, 358 kB)
Oppstartsmøte detaljeregulering Vika (PDF, 145 kB)
Referat nabomøte 28.06.2022 (PDF, 121 kB)
Vestvågøy 4x4 MB justering alt 3 rev3 stort utsnitt (PDF, 71 kB)
Vika Plangrense varsel planoppstart (L)(464328) (PDF, 104 kB)

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:
Svarfrist er 17.08.22. Innspill til planarbeidet sendes til: 

Asplan Viak AS
Halvor Heyerdahls veg 1
8626 Mo i Rana

eller på e-post: asmund.stromnes@asplanviak.no 

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og vil oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter.