Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Stormyra boligfelt. PlanID 1860 202105

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Stormyra boligfelt, plan-id 1860 202105, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 25.04.2022.

Tiltakshaver er Harry Martinsen. Plankonsulent er Asplan Viak AS. 

Hensikten med planarbeidet:
Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommer til boligformål med mulighet for oppføring av ca. 20 nye boenheter i varierende størrelser på området. Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 

Planområdet: 
Planområdet ligger ved Buksnesfjorden på Selneset, mellom Ramsvikbukta, Vedvika og Oksneset. Det er kort vei til sjøen med beliggenhet ilandlige omgivelser, med åpne naturområder, jordbruksarealer og spredt småhusbebyggelse i nærheten. Planområdet er omkranset av fine natur- og friluftsområder i en svakt skrånende, nordlig helning. Det er nydelig utsikt mot hav og fjell, og disse kvalitetene vil hensyntas idet videre utredningsarbeidet. Planområdet er i dag avsatt til boligbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse med fellesbetegnelse BF i gjeldende reguleringsplan, og del av B118 og B17. I det området som det planlegges nye boliger er det 5 eksisterende bebygde boligtomter. Disse vil også inngå planområdet. 
 
 


Konsekvensutredning:
Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med overordnet plan.

Utbyggingsavtale:
I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Vestvågøy kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale, jfr. Plan- og bygningslovens kap. 17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder; utvidelse av veien og framføring av vann- og avløpsløsninger. 

Saksdokumenter:
Planinitiativ (PDF, 3 MB)
Stormyra plangrense (PDF, 313 kB)
Referat oppstartmøte (PDF, 163 kB)
Høringsbrev (PDF, 238 kB)

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:
Svarfrist er 25.04.22. Innspill til planarbeidet sendes til: 

Asplan Viak AS
Halvor Heyerdahls veg 1
8626 Mo i Rana

eller på e-post: asmund.stromnes@asplanviak.no 

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og vil oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter.