Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Borga Boligområde, Ballstad PlanID 1860 202204

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Borga Boligområde, plan-id 1860 202204, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 07.11.2022.

Hensikten med planarbeidet:
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å kunne etablere ca. 30 tomter for eneboliger. Planinitiativet er i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

Planområdet: 
Eiendommene med gnr/bnr 10/36 og 10/8 ligger nord for etablert boligfelt på Ballstadøya. Området fremstår i dag som relativ uberørt og danner adkomst til store friområder og kyststien nord på Ballstadøya. Friområdet nord for planområdet er et populært turområde for lokalbefolkningen og brukes hyppig av lokale barnehager. Foreslått planavgrensning følger arealet avsatt til fremtidig boligbebyggelse i Vestvågøy kommunes gjeldende kommuneplan. Fra området er det kort gangavstand til Ballstad skole, og langs Øyaveien er det tilrettelagt gang og sykkelvei som trygg skolevei. Fra området er det videre bare kort avstand til sentrum på Ballstadøya med butikk, kafe og flere arbeidsplasser.

Planområdets avgrensning

Konsekvensutredning:
Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må belyses i planbeskrivelsen.

Utbyggingsavtale:
I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Vestvågøy kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale, jfr. Plan- og bygningslovens kap. 17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder; utvidelse av veien og framføring av vann- og avløpsløsninger. 

A3_1500_Borga Boligområde Planområde (002) (PDF, 2 MB)
A3_1500_Borga Boligområde Planområde_med gnr bnr (002) (PDF, 280 kB)
A3_1500_Borga Boligområde Planområde_situasjonsplan foreløpig (002) (PDF, 232 kB)
A3_1500_Borga Boligområde Planområde_plankart foreløpig (002) (PDF, 288 kB)
Boligfelt Borga_Følgebrev (PDF, 597 kB)
Planinitiativ - Borgosveien Ballstad (L)(456187) (002) (PDF, 6 MB)
Referat oppstartsmøte - Borgosveien (L)(459553) (002) (PDF, 77 kB)

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:
Svarfrist er 07.11.22. Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: 

VÅG Lofoten AS v/ Tora Arctander
tora@vaag.net

eller til 

Våg Lofoten AS
Hattvikveien 2
8373 Ballstad

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og vil oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter.