Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Omsorgsboliger Torvhaugan, Leknes - PlanID 1860 202006

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Omsorgsboliger Torvhaugan, Leknes, plan-id 1860 202006, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 17.3.2023.

Hensikten med planarbeidet:
Vestvågøy kommune v/Helse og omsorg ser behov for å samlokalisere boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse ønskes lokalisert på kommunal eiendom på Torvhaugen, nordvest fra Lekneshagen sykehjem.

Det ble i november 2020 varslet oppstart for samme området. Vestvågøy kommune har siden den gang nedskalert prosjektet innenfor dette området. I samråd med planavdelingen i kommunen er det konkludert med at det skal varsles oppstart på nytt. Innenfor området og nord for eksisterende sykehjem planlegges det nå 2 bygg med 8 boenheter mot 3 tidligere. I tillegg planlegges det for et eget bygg for ansatte som skal følge opp beboerne. Dette planlegges lokalisert mellom boligbyggene.

Planområdet: 
Tiltaket planlegges lokalisert på eiendommene med gnr/bnr 40/108, 40/175, 40/473 og 40/474, men eiendom 40/416 og mindre deler av eiendommene 40/91, 40/154, 40/167, 40/178, 40/233, 40/236, 40/239, 40/249, 40/251, 40/253, 40/256, 40/261 og 40/272 inngår i planområdet.

Konsekvensutredning:
I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt med Vestvågøy kommune 04.11.2020, ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven.
Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og skal da ikke behandles etter denne. Det har vært dialog med Vestvågøy kommune om det var behov for et nytt oppstartsmøte. Tilbakemeldingen var at det var ikke nødvendig.

Plandokumenter:

Referat oppstartmøte (PDF, 195 kB)

Planavgrensning (PDF, 564 kB)

Situasjonsplan Hoveddel (PDF, 3 MB)

 

Hvordan komme med innspill?
Har du innspill eller andre relevante opplysninger, må dette sendes til oss innen 17.03.23
Innspillet kan leveres:
På e-post til asmund.stromnes@asplanviak.no
Per post til Asplan Viak AS, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana

Merk innspillet med saksnummer 634779

Ved eventuelle spørsmål kontakt Åsmund Rajala Strømnes på e-post
asmund.stromnes@asplanviak.no eller på telefon 41 44 87 58.

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunene sammen med
øvrige plandokumenter.