Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Næringsareal Leknes nord (tidl. Bolleveien 5-13)- PlanID 1860 201812

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Næringsareal Leknes nord, plan-id 1860 201812, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 13.3.2023.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsareal på 20/71 og enkelte omkringliggende tomter. Et annet mål med utredningen er å få en sammenhengende reguleringsplan for hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10.

Planområde

Initielt var det omsøkte planområdet begrenset til eiendom 20/71, men ble etter føringer fra kommunen utvidet til hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10.

Planområdet fremstår av kartet under.

Konsekvensutredning

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med overordnet plan.

 

Dokumenter:

Næringsareal Leknes nord - Planavgrensning (PDF, 4 MB)

Referat Oppstartmøte Detaljregulering Næringsareal Leknes Nord (PDF, 345 kB)

Planinitiativ - saksfremlegg med vedtak 2018 (PDF, 914 kB)

Notat planinitiativ 2018 (PDF, 2 MB)

 

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:

Tiltakshaver er Magnussen Eiendom AS. Utførende plankonsulent er GeoLofoten AS.

Svarfrist er 13.3.23. Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: 

kj@geolofoten.no