Viktig melding

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring Vedvika – planID 1860 201207, Gravdal i Vestvågøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av reguleringsendring av privat reguleringsplan for Vedvika – planID 1860 201207, Sundsveien 366 til 372 på Gravdal i Vestvågøy kommune med høringsfrist 31.1.2023.

Vestvågøy kommune har i sak FO-040/22 den 15.06.2022 har vedtatt at de kan igangsettes reguleringsendring av eksisterende plan for etablering av kombinasjons av fritid og naustbebyggelse, samt båtopptrekk og tilrettelegging for friluftsaktiviteter. Mindre endringer i område regulert til bolig, fritidsbebyggelse eller trafikkareal kan bli gjennomført.  Følgende eiendommer berøres, 5/5, 5/13, 5/10.

 

Tiltakshaver er T. Martinsen og sønn as. Utførende plankonsulent er Lofotr bygg & anlegg as.

Planområdet er ca. 13,7 daa i på land og ca. 7 daa i sjø og ligger i hovedsak på gnr. 5/5.

Reguleringsområdet omrammet med rød strek

 

Formålet med planutredningen er å tilrettelegge for naust og fritidsbebyggelse samt aktiviteter i samsvar med dette.

 Eventuelle merknader eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lofotr bygg & anlegg as ved Reidar@lofotrba.no innen 31. januar 2023. Her vil en også kunne få nærmere opplysninger.