Viktig melding

Offentlig utlysning og kommunal behandling - Isqueen AS - Søknad om biomasseendring ved lokalitet 30977 Æsøya i Vestvågøy kommune

Viser til søknad fra Isqueen AS om areal- og biomasseendring fra 1560 tonn MTB til 3120 tonn MTB på lokalitet 30977 Æsøya i Vestvågøy kommune. Det søkes samtidig om to alternative plasseringer til fôrflåte.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Vestvågøy kommune i Nordland
Søker: Isqueen AS org. nr. 952 217 860
Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: 30977 Æsøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º06,297` Ø 13º47,363`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º06,235` Ø 13º47,313`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º06,277` Ø 13º47,685`

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Vestvågøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Kontaktadresse: postmottak@vestvagoy.kommune.no

Frist: 27. oktober 2023

Kommunen gis med bakgrunn i forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader (tidsfristforskriften) en frist for tilbakemelding til Nordland fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse

Vedlegg: