Viktig melding

Offentlig høring -Endring detaljregulering for fv. 817 Fortau ytre Stamsund i Vestvågøy kommune

Nordland fylkeskommune legger ut forslag til detaljregulering for fv. 817 Fortau ytre Stamsund på offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Merknadsfrist er 14. oktober 2023.

Plandokumentene finner du her: http://www.nfk.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/

Informasjonsmøte
Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet i Stamsund på Svarholt skole torsdag 21. september kl. 18.00 – kl. 20.00.

Har du merknader til planforslaget?
Merknader og innspill til planforslaget må merkes 23/13569 og sendes skriftlig til:
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø eller post@nfk.no.