Viktig melding

Høring – Planprogram kommunedelplan for vann, overvann, vannmiljø og avløp

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12 – 8 og 12 – 9 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for vann, overvann, vannmiljø og avløp i Vestvågøy kommune og høring av forslag til planprogram. Høringsfrist 04.11.2022.

Vedtak: FS – 027/22, Arkiv id: 22/574,

Det overordnede formålet med planarbeidet er å kartlegge kommunens utfordringer med vann, overvann, vannmiljø og avløp, samt utarbeide forslag til hvordan kommunen kan gå fram ved å forbedre dette.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formål, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet fastsettes. Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av kommunestyret.

Plandokumenter:

Merknader til planforslagene må merkes med arkiv id 22/574 og sendes skriftlig innen høringsfristen til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller Vestvågøy kommune, P.b. 203, 8376 Leknes.