Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - endring av detaljregulering Utsikten, Ballstad - Planid 1860 202202

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 01.02.2023 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 26. mars 2023.

Endring av detaljreguleringsplan Utsikten, Ballstad

FO-sak 002/23

PlanID: 1860 202202      

ArkivID: 21/940

Asplan Viak AS har på vegne av Arne Sørensen & Sønner AS utarbeidet endrings forslag for detaljreguleringsplan for etablering av to nye boligtomter i Utsikten på Ballstadøya. De to boligtomtene grenser inn mot gjeldene reguleringsplan for Utsikten i nord.  Adkomstveien til tomtene vil være via veien Utsikten. Planendringen vil medføre at enden av veien forlenges noe.

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 117 kB)

Utsikten ROS Sjekkliste (PDF, 5 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 446 kB)

Planinitiativ reguleringsendring (PDF, 528 kB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 07.02.2023 til 26.03.2023.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 21/940 og sendes skriftlig innen 26. mars 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES