Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Tabakkveien, Stamsund - plan-ID 1860-202104

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 22.8.2023 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 17.oktober 2023:

Detaljreguleringsplan Tabakkveien, Stamsund

FO-sak 049/23

PlanID: 1860 202104       

ArkivID: 21/692

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS v/ Åsmund R. Strømnes, på vegne av Trones maskin AS som eier gnr 51 bnr 4 og 8.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutvikling i Stamsund, hvor utbygger ønsker fortetting av den spredte bebyggelsen i Tabakkveien, i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Stamsund. Planområdet omfatter gnr 51 bnr 4, 8, 15, 30, 98 og 99, samt deler av gnr 51 bnr 11, 46 og 59 og gnr 146 bnr 1 (G/S-veg langs Fv 817 – J. M. Johansens vei). Planforslaget legger til rette for etablering av 15 nye boligtomter. 3 eksisterende boligtomter omfattes også av planen.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 6 MB)

Tabakkveien Planbeskrivelse 160523 (PDF, 2 MB)

Tabakkveien Plankart 160523 (PDF, 981 kB)

Reguleringsbestemmelser 280723 med tillegg fra forvaltningsutvalget (PDF, 476 kB)

Tabakkveien Ros sjekkliste 031122 (PDF, 5 MB)

Tabakkveien Illustrasjoner 160123 (PDF, 5 MB)

Tabakkveien Lengdeprofil og plan (PDF, 614 kB)

Tabakkveien Tverrprofil 1 (PDF, 455 kB)

Tabakkveien Tverrprofil 2 (PDF, 426 kB)

Referat oppstartsmøte Tabakkveien (PDF, 448 kB)

Regulering Tabakkveien - referat fra orienteringsmøte (PDF, 109 kB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 1.9.2023 til 17.10.2023.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 21/692 og sendes skriftlig innen 17. oktober 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES