Borgerlig vigsel

  • Fra 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene. 
  • Dere trenger en gyldig prøvingsattest fra Skatteetaten før vigselen
  • Når dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tid for seremonien

Kommunens tilbud gjelder for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

I Vestvågøy kommune er det ordfører Anne Sand, varaordfører Eva-Karin Busch og kommunedirektør Morten Dyrstad som har myndighet til å vie brudefolk.

Prøvingsattest
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er Skatteetaten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside.

Når dere har fått prøvingsattesten kan dere kontakte kommunen for å avtale tid for seremonien. Prøvingsattesten må leves i god tid før vielsen, helst to uker før. Prøvingsattesten sendes pr post til Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 Leknes, eller leveres i servicetorget. 

Vi gjør oppmerksom på at dere må ha med dere to vitner under seremonien, som kan undertegne vigselsprotokollen sammen med dere.

Vestvågøy kommune tilbyr vielsesseremonier i rådhusets formannskapssal, primært i rådhusets åpningstid. Vi tar forbehold om tilgjengelighet på tidspunktet dere ønsker å ha seremonien. Eventuelle ønsker om andre steder eller tidspunkter enn rådhusets åpningstid kan fremmes, men det vil være avhengig av ressurser og kapasitet om ønsket kan innfris.

Vielsen er gratis. Formannskapssalen blir enkelt pyntet slik at seremonien får en verdig ramme. Eventuell annen pynt og dekorasjoner, og evt. kulturelle innslag dekkes av brudeparet. Ved vielser utenfor rådhuset må brudeparet dekke kostnader til reiseutgifter for vigsler og eventuelt andre merutgifter.

Send forespørsel om avtale for vigsel

Henvendelser om vigsel gjøres på e-post til lisa.mevold@vestvagoy.kommune.no