HR og tjenesteutvikling

Enheten HR og tjenesteutvikling skal bidra til at organisasjonen Vestvågøy kommune fremstår som attraktiv og veldrevet.  Og jobbe for at tjenestetilbudet har en god kvalitetsmessig standard som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige ramme.

HR og tjenesteutvikling innehar en stab-/støttefunksjon og skal bistå rådmannen og ledere på alle nivåer innen tjenesteområdene med strategiske og operative oppgaver.  Enheten innehar også en støttefunksjon tilknyttet faglig rådgivning og veiledning overfor lederne i den daglige drift av kommunens tjenestetilbud. 

Et team på 16 medarbeidere med spisskompetanse innen fagområdene HR og tjenesteutvikling jobber systematisk med å støtte opp om drifts- og utviklingsoppgaver innenfor enhetens ansvarsområde. 

HR og tjenesteutvikling skal legge til rette for å styrke organisasjonens evne til måloppnåelse gjennom å bistå alle tjenesteområder og nivå innen fagområdene:

  • Organisasjons- og lederutvikling – prosess-/prosjektstøtte
  • Tjeneste- og kvalitetsutvikling innen tjenesteområdene skole, barnehager, omsorg, familie og velferd – prosess-/prosjektstøtte
  • Faglig veiledning, rådgivning og driftsstøtte til tjenesteområdene
  • Spisskompetanse lov- og avtaleverk som gjelder for HR og fagområdende
  • Rekruttering og kompetanseutvikling
  • Overordnet arbeidsgiverpolitikk og utvikling av medarbeiderkap
  • Omdømme-, kultur- og identitetsbygging
  • HMS- og nærværsarbeid, konflikthandtering og bistand i personalsaker
  • Lønnspolitikk, lønnsarbeid og forhandlinger HR-området
  • Oppgaver tilhørende HR og tjenesteforvaltning

Kontakt

Laila Johansdatter Salomonsen
HR-sjef
E-post
Telefon 76 05 60 60