Viktig melding

Rednings- og beredskapsplan for Vestvågøy rådhus

Ansvarlig: Brannvernleder 1 og 2

Ved brann:

 • Forsikre seg om at brannvesenet har fått meldingen om brann
 • Få oversikt fra korridoransvarlige om alle har forlatt bygget ved evakuering.
 •  Gi beskjed om når faren er over og bygningen eventuelt kan bli åpnet igjen.

Forebyggende:

 • Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
 • Informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann
 • Ajourføre instrukser og evakueringsplaner med oppslag i korridorene

Dette ble gjort i mars 2018. Da ble det hengt opp ny branninstruks over hele bygget og evakueringsplan for de ulike etasjene

 • Ha rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Branninstruksen deles ut til alle eksterne brukere av rådhuset. Den følger også med i velkomstpermen til nye medarbeidere.

 • Kjenne til alle branntekniske installasjoner
 • Sørge for retting av feil og følge opp avvik
 • Foreta årskontroll av brannsentral, varslingsklokker og brannslokkingsutstyr
 • Gjennomføre opplæring av korridoransvarlige i etasjene
 • Gjennomføre øvelser med opplæring for alle ansatte årlig
 • Rapportere til rådmannen og eiendomsdrift om brannvernstatus årlig

Vedlegg: