Viktig melding

Rehabilitering Leknes industri-/cruisekai

Prosjektperiode: 2022-2023 (Avsluttet): Rehabilitering kaistrukturer Leknes havn. Arbeidene omfatter reparasjon av betongskader, utskifting/forsterkning av enkelte konstruksjonsdeler og oppretting av katodisk beskyttelse på hele kaien.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Kjell Jakobsen
Prosjektperiode: 2022-2023
Prosjektleder: Hallgeir Skog, vestvågøy kommune
Type: Hovedprosjekt
Status: Avsluttet


Arbeidene omfatter reparasjon av betongskader, utskifting/forsterkning av enkelte konstruksjonsdeler og oppretting av katodisk beskyttelse på hele kaien. De største skadene er lokalisert i tidevanssonen under kai, og på bjelker for fergekai.

Asplan Viak har på oppdrag for Vestvågøy kommune gjennomført en betongteknologisk tilstandskontroll av Storeidøy kai, BT1.

Joakim Kirkhaug har vært oppdragsleder for Asplan Viak, og Bjørn Erik Andersen kvalitetssikrer.

Storeidøy kai er oppført i 3 ulike byggetrinn fra henholdsvis 1988, 1997 og 2007.

Befaring med tilstandskontroll ble gjennomført 09.07.2020. Under denne kontrollen ble det foretatt visuell befaring samt prøvetaking for kloridinnhold på et representativt antall steder, samt kontrollmåling av overdekning.

Det vurderes ikke at det er en overhengende fare for kollaps/brudd i nærmeste fremtid. Men kapasiteten vil fortsette å svekke seg dersom skadene ikke utbedres. Det er registrert betydelige skader på forankringstag til friksjonsplate i sørlig ende av byggetrinn 1. Dette medfører en reduksjon i kaias kapasitet til å oppta horisontalkrefter, som fortøyningskrefter fra skip. I tilfellet for Storeidøy kai er byggetrinn 2 avstiver med skråpeler i samme område, og disse skråpelene gir økt kapasitet også for byggetrinn 1, sammenlignet med den opprinnelige situasjonen før byggetrinn 2 ble oppført. Kaia kan fortsatt benyttes, men det bør utvides forsiktighet ved større skip, som fortrinnsvis bør benytte byggetrinn 3 og 2.

Vestvågøy kommune har besluttet at kaia skal restaureres.

Arbeidene vil bestå i følgende tiltak:

  • Forenklet mekanisk reparasjon av skader på konstruksjonen, samt fullstendig mekanisk reparasjon av skadet skråstag.
  • Etablere nytt anlegg for katodisk beskyttelse (KB-anlegg) på hele kaianlegget.
  • Etablere offeranode på stålrørspeler.
  • Reetablering av utvasket plastring, samt understøp av utvaskede fundamenter.
  • Delvis utskifting av prefabrikkerte overgangsplater i betong, eventuelt forsterkning av platene. Disse arbeidene prises som opsjon, og løsning velges ved eller etter kontraktsinngåelse, i samråd mellom byggherre, rådgiver og entreprenør.