Viktig melding

Koordinerende enhet

Dersom du eller ditt barn har behov for flere og sammensatte helsetjenester over tid, kan du få hjelp av en koordinator. Koordinerende enhet sørger for at de aktuelle fagpersonene samarbeider for at du skal få et helhetlig og godt tjenestetilbud.

 

Kort forklart:

 • Om du mottar to eller flere helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du ha behov for hjelp til å koordinere og samordne tjenestene dine.
 • Barnekoordinator er for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. 
 • Har du rett på koordinator eller barnekoordinator kan du selv bestemme om du ønsker en individuell plan (IP).

 

 

1) Hva gjør koordinerende enhet?

Koordinerende enhet i Vestvågøy jobber for å gi deg et helhetlig og samordnet tjeneste når du trenger hjelp fra ulike fagområder og sektorer. Vi har ansvar for både koordinator og individuell plan. Tjenesten gjelder for alle pasient- og brukergrupper som behøver koordinerte tjenester over en viss tid. 

 

Vi er her for å støtte og samarbeide med deg. 
Ta kontakt med oss dersom:

 • Du har spørsmål knyttet til samhandling, koordinator, barnekoordinator eller individuell plan.
 • Du har behov for informasjon om hvilke tjenestetilbud som kommunen har.

 

Mer om sentrale oppgaver for koordinerende enhet på Helsedirektoratets side

 

2) Hva er en koordinator?

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp. Hun eller han skal passe på at tjenestene dine blir koordinert. Det gjelder uavhengig av alder eller hvilke diagnoser eller funksjonsutfordringer du har.
 

Hva vil det si for deg?

 • Du får en koordinator som har oversikt over din situasjon.
 • Koordinatoren sikrer din medvirkning og innflytelse.
 • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester. Det betyr at tjenestene samarbeider for at du skal nå målene dine.
 • Du bestemmer hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene.


Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Mer om Koordinerende enhet på Helsedirektoratets side.

 

3) Hva er en barnekoordinator?

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle tjenestene, og formidle kontakt der dette er nødvendig. Du kan ha rett til barnekoordinator dersom du har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I Vestvågøy kommune blir barnekoordinator oppnevnt av en tjenesteyter som er tilknyttet barnet. 

 

Barnekoordinatoren skal sørge for:

 • Å koordinere tjenestene til familien og barnet, og sørge for at de får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene.
 • Veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet.
 • Sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
 • Vurdere behovet for individuell plan.

 

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for koordinator. Du kan ha rett til koordinator selv om du ikke har rett på barnekoordinator. 
 

Mer om barnekoordinator på Helsedirektoratets side.

 

4) Hva er en individuell plan (IP)?

Ofte kan det være tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig med en individuell plan (IP).

Individuel plan (IP) er din egen plan, og fungerer som et samarbeids -og koordineringsverktøy. Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine og oppdateres fortløpende. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg. Her får du enkelt tilgang og oversikt over målene du har satt deg, og fagpersonene du samhandler med. Den gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at bistanden blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. 

I Vestvågøy brukes DIPS samspill som er et elektronisk verktøy for å utarbeide IP med deg og tjenesteytere. Du velger selv hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene. Du kan lese mer om DIPS samspill på vår hjemmeside her.
 

Viktige punkter i planen er:

 • Målene dine.
 • Hva som skal gjøres.
 • Hvem som har ansvar for hva.
 • Til hvilken tid tjenestene skal gis.

 

Andre tiltak og tjenester som du har behov for, inkluderes i planen, for eksempel NAV, barnevern, tilrettelegging i skole og barnehage osv.

Mer om Individuell plan på Helsedirektoratets side.

 

5) Hvordan få individuell plan/brukerkoordinator

Du sender inn en henvendelse om individuell plan/brukerkoordinator. 

Henvendelse om individuell plan/koordinator/barnekoordinator

6) Klage på avgjørelse?

Avgjørelser om koordinator, barnekoordinator og individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som enkeltvedtak. Du har likevel rett til å klage på avgjørelsen jf. pasient- og brukerrettighetsloven §7-2. 

Klagen må sendes innen tre uker fra mottatt avslag. Dersom avgjørelsen ikke endres, vil klagen oversendes til statsforvalter. 

 

7) Information in other languages

Kontakt

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 41 86 91 73

Ikke send sensitive opplysninger på e-post. 

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00