Viktig melding

Individuell oppfølging

For å få vedtak om psykisk helsearbeid i Vestvågøy kommune, må det foreligge egensøknad, henvisning fra fastlege eller telefonkontakt med tjenesten.

Individuell oppfølging – samtaler

Tilbudet er tidsbegrenset og blir kontinuerlig revurdert (Hver tredje mnd. Jf. tiltaksplan).  Psykisk helse og rus gir tilbud til både unge og eldre, og brukerne av tilbudet kan ha alt fra lettere psykiske plager, som angst og depresjon, til alvorlige lidelser, som schizofreni, tvangstanker og psykoser. Oppfølging etter kriser og traumer utgjør også en del av tilbudet. Mange brukere får tilbud om støttesamtale.

Hva er en støttesamtale?

Støttesamtale er fellesbetegnelse for samtaler med ulikt mål og innhold. Ofte sier vedtaket at samtalen skal ha fokus på her-og-nå situasjonen. Den kan f.eks. ha mål om å finne mestringsstrategier, styrke selvfølelsen, øke aktivitetsnivået og utvide kontaktnettet; eller målsettingen kan være å vedlikeholde funksjonsnivået. En støttesamtale varer vanligvis en time, og kan i prinsippet foregå hvor som helst. Vi ønsker å bruke individuell samtalen som ett sentralt verktøy for endringsprosesser hos hver enkelt bruker for å oppleve tilfriskning.

Andre funksjoner

  • Miljøterapeutiske tiltak (oppsøkende i hjem, bistå som ett ledd opp i mot andre tjenester).
  • Fokus på rehabilitering og habilitering
  • Angsttrening
  • Fysisk aktivitet sammen med bruker
  • Nettverksbygging
  • Pårørendesamtale og barnesamtale
  • Råd og veiledning til familie og pårørende, samarbeidspartnere, institusjoner, hjemmetjenesten, arbeidsplasser osv.
  • Evt. tvangsinnleggelse av rus
  • Oppfølging før klinikkopphold, inne på klinikken og etter utskriving
  • Henvisning og oppfølging av LAR-brukere