Viktig melding

Organisering - Helse og mestring

Kommunalområde Helse og mestring (tidligere sektor Helse og omsorg) er inne i en omorganiseringsprosess. Prosessen bruker modell for kvalitetsforbedring, den involverer ledere, ansatte og brukere, og har fokus både på struktur (organisasjonskart, stillingsbeskrivelser, osv), infrastruktur (møteplasser, informasjonsdeling, osv) og kultur i organisasjonen. 

På denne siden finner du dokumenter tilknyttet denne prosessen. Det understrekes at dokument fra gruppearbeid og fra arbeidsgrupper er forslag til endringer

Nederst finner du de beslutninger som er tatt av kommunedirektøren, samt de siste rapportene fra arbeidsgruppene.

Prosessdesign - beskrivelse av organiseringsprosessen: 

Framdriftsplan - for organiseringsprosessen: 

Samling 1 - april 2021: 

Samling 2 - oktober 2021: 

Mandater til arbeidsgrupper 2021: 

Samling 3 - desember 2021: 

Samlet forslag til tiltak - januar 2022: 

Rapporter fra arbeidsgrupper - juni 2022:

Sak til kommunestyret - juni 2022

Samlet forslag fra styringsgruppa (enhetslederne), til drøftingsmøte med fagforeningene - juli 2022

Kommunedirektørens beslutninger - juli 2022: 

Struktur:

 • Tildelingsenheten, FUI-enheten og USHT: samorganiseres i enhet Forskning, utvikling og innovasjon med felles enhetsleder.
 • Institusjoner: langtidsplassene samorganiseres i enhet Institusjon, og samlokaliseres til Lekneshagen, jfr vedtak i kommunestyret i juni 2022. Det etableres en arbeidsgruppe med ansvar for iverksetting av dette. 
 • Hjemmebaserte tjenester: organiseres i enhet for Hverdagsmestring, med 3-4 samlokaliserte avdelinger, med generalistteam og spesialistteam som yter tjenester uavhengig av hvor brukeren bor. Det opprettes i første omgang operative (ikke konsultative) spesialistteam for kreft/palliasjon, innsats/forsterket helsehjelp, og demens (hukommelsesteam). Psykisk helse og rus organiseres som egen avdeling. Det etableres nye, felles lokaler for hjemmetjenesten. Innfasing fra 1. oktober 2022 med full iverksetting fra nye lokaler kan tas i bruk. Det etableres en arbeidsgruppe med ansvar for iverksetting av dette. 
 • Miljøtjeneste: Enhet Tjenester for funksjonshemmede (TFF) endrer navn til Enhet Miljøtjenester fra 1. september 2022, og organiseres med 4 avdelinger, samt ny koordinator-funksjon for støttekontakt.
 • Leknes Bo- og servicesenter: organiseres som enhet Bo- og aktivitetssenter, med tre avdelinger, samt koordinatorer for kafè/aktivitetssenter og dagaktivitetssenter for personer med demens. Nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester legges til enheten når de er ferdige.
 • Legetjenesten: organiseres som enhet Allmennlegetjenester, som inkluderer fastleger, legevakt og sykehjemslege(r). Det avklares organisering i avdelinger. Legevakt ses i sammenheng med korttid/KAD.
 • Hjelpemiddeltjenesten og hverdagsrehabilitering: flyttes til avdeling for Fysioterapi/friskliv.
 • Utredning av enhet Rehabilitering: det etableres en arbeidsgruppe som utreder faglige, organiseringsmessige og driftsmessige konsekvenser av å etablere en enhet Rehabilitering med korttids- og KAD-plasser (sett i sammenheng med legevakt), samt fysioterapi/ ergoterapi, friskliv, hjelpemiddeltjeneste, hverdagsrehabilitering og forsterket helsehjelp i hjemmet.
 • Bilansvarlig: det etableres funksjon som bilansvarlig på enhet Eiendomsdrift fra 1. oktober 2022.

Kultur:

 • Faste ukentlige møtepunkter i enhetsledergruppa (er etablert). Gjensidig ansvar for psykologisk trygghet i gruppa.
 • Starte opp kontinuerlig, nettverksbasert lederutviklingsprogram (inkluderer etablering av kultur for informasjonsdeling og medvirkning) for enhets- og avdelingsledere, med minimum 2 årlige samlinger. Igangsatt fra mai 2022.
  • ​​​​​På bakgrunn av tilbakemeldingene fra lederne i Helse og mestring i kartleggingsfasen til organiseringsprosessen er det etablert et kunnskapsbasert kontinuerlig lederutviklingsprogram. Programmet utvikles som et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom Helse og mestring, HR og Nord Universitet.
  • Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle et kunnskapsbasert kontinuerlig lederutviklingsprogram for mellomledere i en mindre distriktskommune. Prosjektet tar utgangspunkt i at Helse og mestring er i gang med et omfattende arbeid for å utvikle organisasjonen, og her har identifisert et behov for å legge til rette for mellomlederes muligheter til å utvikle sin lederkompetanse, også den kollektive lederkompetansen i organisasjonen. Det kontinuerlige lederutviklingsprogrammet gjennomføres i tråd med kommunens målsettinger og planlegges på bakgrunn av samhandling med deltakerne.
  • Vi planlegger for to lederutviklingsprogram årlig, over to dager med felles overnatting. Felles overnatting, måltider og quiz er bevisst tillagt for å fremme gode uformelle relasjoner og utvikle et godt samarbeidsklima i ledergruppa til Helse og mestring. For 2021 fikk vi tildelt 100 000,- i innovasjonsmidler fra Statsforvalteren til gjennomføring.

Drøftinger med fagforeningene - september 2022: 

Oppstart av arbeidsgrupper for iverksetting / utredning - oktober-desember 2022: 

Samlinger med arbeidsgruppene: 

Overordnet organisasjonsplan og organisasjonskart for sektor Helse og mestring vedtatt av kommunedirektøren - desember 2023: 

Rapporter fra arbeidsgruppene vinteren/våren 2023 (NB: dette er arbeidsgruppenes anbefalinger, ikke beslutninger som er fattet)