Viktig melding

Spesialpedagogteamet for 0-6-åringer

Spesialpedagogisk hjelp er trenings- og stimuleringstiltak for barn med spesielle behov. Hjelpen kan også være veiledning til personalet og foreldrene. Spesialpedagogisk hjelp gis til barn under opplæringspliktig alder på grunnlag av barnets behov. Hjelpen kan gis individuelt eller i gruppe med flere barn.  Målet er å bidra til at barnet får hjelp på et tidlig stadium og blir bedre rustet til skolestart.

Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp?

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Et barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp fra fødsel. Den øvre grense for spesialpedagogisk hjelp er når barnet skal begynne på skolen. Spesialpedagogisk hjelp tilrås gjennom sakkyndig vurdering fra PPT, og kommunen fatter enkeltvedtak. Enkeltvedtaket omhandler det enkelte barn og er en individuell rettighet.

Les om spesialpedagogisk hjelp på udir.no

Organisering av spesialpedagogisk hjelp i Vestvågøy kommune

Hjelpen til barnet kan utføres av spesialpedagoger og/eller miljøterapeuter/assistenter under veiledning av spesialpedagog.  I familieenheten i Vestvågøy kommune er det et team med fire spesialpedagoger som ambulerende gir hjelp til barn i barnehagene og eventuelt hjemme, ut fra timer tildelt i enkeltvedtak.  Det er også en logoped tilknyttet spesialpedagogisk team som både jobber med førskole- og skolebarn.

I teamet er det i tillegg en forebyggende stilling som jobber med

  • kompetanseutvikling i barnehagene
  • hjelper barnehagen å vurdere «gråsonebarn»(barn med begynnende vansker som ikke er henvist til hjelpeinstans)for å identifisere vansker tidlig og veilede barnehage og foreldre
  • ICDP foreldreveiledningskurs i samarbeid med helsesøster og familiekoordinator
  • undervisning til barnehager på personalmøter (språk, atferdsvansker, tilknytnings-/ utviklingsforstyrrelser, psykiske vansker m. m)
  • innlegg/foredrag på foreldremøter (hvordan være en tydelig og «god nok» voksen, grensesetting, emosjonell tilstedeværelse, «skjermbruk», m. m)

Kontakt

Lill Mariann Justad
Spesialpedagog
E-post
Telefon 76 05 60 79

Adresse

Spesialpedagogisk team
Postboks 293
8376 Leknes