Viktig melding

PPT

Hva gjør PPT?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og unge med særskilte behov. I tillegg skal PPT utarbeide sakkyndige vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller behov for spesialundervisning i skolen der loven krever det.

Tjenesten er for aldersgruppen 0-16 år, og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. Vest-Lofoten videregående skole har egen PPT

PPT Vest-Lofoten er rådgivende og sakkyndig instans for kommunene Flakstad, Moskenes og Vestvågøy.

Når kan det være aktuelt å henvise til PPT

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker

Ved utsatt eller fremskutt skolestart så er det pedagogisk fagstab/oppvekst i kommunen i samråd med foreldre som henvender seg til PPT om behov for sakkyndig vurdering.

Ved behov for veiledning og kompetanseheving omkring en gruppe barn eller klasse kan barnehagen eller skolen også henvise til PPT som systemsak.

Hvem kan henvise til PPT

  • Med samtykke fra foreldre kan skoler, barnehage, helsestasjon, kommunalt hjelpeapparat, BUP og sykehus henvise til PPT.
  • Foreldre kan henvise selv til PPT.
  • Etter fylte 15 år eleven henvise selv til PPT.

I forkant av en henvisning til PPT bør barnehage eller skole drøfte bekymringen med foreldre basert på kartlegging av barnets situasjon og iverksettelse av tiltak. I forbindelse med dette er det ulike møtepunkter med PPT for veiledning (barnehageteam og kontaktmøter i skolen). Dersom det etter iverksetting av tiltak fortsatt er bekymring omkring barnets utvikling kan det med samtykke fra foresatte henvises til PPT.

Hvis foresatte er bekymret for barnets eller elevens utvikling anbefales det å ta kontakt med barnehage eller skole.  

Kontakt

PPT Vest-Lofoten
E-post
Telefon 76 05 62 70

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
PPT Vest-Lofoten
Postboks 293
8376 Leknes