Viktig melding

Barnevernstjenesten

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes har fra 01.01.19 felles barnevern, og det er Vestvågøy kommune som er vertskommune. Barnevernet er lokalisert i rådhuset på Leknes, og besøkende må henvende seg til servicetorget.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever i forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgavene til barnevernet er regulert i barnevernloven og dens forskrifter.

Bekymringsmelding

Når barnevernet får inn en bekymringsmelding blir denne grundig vurdert opp mot gjeldende lovverk for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi mener at meldingen må undersøkes blir foreldrene kontaktet.

Undersøkelse

I en undersøkelse snakker barneverntjenesten med familier, barn og unge, og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet, og i samarbeid med familiene, kan det bli satt i verk tiltak.

Tiltak

Eksempel på tiltak er råd og veiledning, besøkshjem, økonomisk bistand, miljøterapeut og andre foreldrestøttende tiltak. Tiltakene som settes inn er frivillige, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak.

Barneverntjenesten i Vestvågøy bruker metoden familieråd i flere saker, både i akuttsaker og i arbeid med å komme fram til egnede hjelpetiltak. Metoden tar sikte på å involvere familie og nettverk i større grad og gi familiene mulighet til å finne egne løsninger på sine utfordringer.

Les mer om familieråd på Bufdir sine hjemmesider

Etter fylte 18 år kan påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år, dersom ungdommen ønsker det. Dette kalles ettervern.

Barneverntjenesten kan også bistå familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger. Barnevernstjenesten deltar i tverrfaglig team på alle skoler.

Hva er en bekymringsmelding og hvordan melde fra

Alle i samfunnet har et ansvar for å melde om man har en bekymring for et barn

Mer informasjon om hva en bekymringsmelding er, og hvordan du melder fra

Lover

Barneverntjenesten utfører lovpålagte tjenester.  Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barnevern. 

Lov om barnevern

Kontakt

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180

Bekymringstelefon for barn og unge
Telefon 116 111

Åpningstider

Telefontid og åpent mottak
mandag - fredag
08:00-15:30

 

Adresse

Besøksadresse
1. etg på rådhuset
Storgata 37
8370 Leknes

Postadresse
Barneverntjenesten
Postboks 203
8376 Leknes