Satser på beredskap og sikkerhet

Styrking av beredskap, sikkerhet og kommunikasjon

Fv. assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen, kommunedirektør Morten Dyrstad og beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen Lisa Mevold

Vestvågøy kommune tar grep

Ordfører Anne Sand opplyser at kommunen gjennom budsjettvedtaket som ble gjort i fjorårets siste kommunestyremøte styrker områdene informasjon og beredskap.

I og med at Thomas Thomassen har innehatt begge fagområdene i sin stilling, og med hans bakgrunn med beredskap- og sikkerhetsarbeid fra politiet, så ønsket han å jobbe videre med beredskap og sikkerhet. Kommunen vil derfor snarlig lyse ut stillingen innen informasjon og kommunikasjon.

Kommunedirektør Morten Dyrstad uttaler at «beredskap og sikkerhetsarbeid er svært viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen og derfor plasseres nå stillingen med assisterende kommunedirektør som nærmeste leder.

Dette er et signal om at beredskapsarbeidet tilligger hele kommuneorganisasjonen, at vi ønsker tydelig lederforankring for fagfeltet, samt å gjøre styringen av fagfeltet raskere og mer effektiv. Sikkerhet er også lagt til denne stillingen, da dette er et fagområde nært beslektet med beredskap og man bruker mye av den samme arbeidsmetodikken.

Assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen blir nærmeste leder for den nye beredskap- og sikkerhetslederen, og vi spurte om hva han tenker om endringen. «Det er behov for å styrke beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Vi har nå mer som må gjøres innen fagområdet og dette skal prioriteres høyere, noe vi gjør nå. Vi har også sett at det er krevende å inneha ansvar for både kommunikasjon og beredskap da begge disse fagområdene er ressurskrevende og svært sentrale arbeidsområder i kommuneorganisasjonen. Thomassen vil lede og koordinere beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i hele kommuneorganisasjonen. Det er den enkelte enheten som har ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser, men de vil i tiden framover få støtte og veiledning av beredskap- og sikkerhetsleder til dette arbeidet.

Den nye beredskap- og sikkerhetslederen ser fram til å kunne fokusere fullt og helt på beredskap og sikkerhetsarbeid. Han opplyser å være i gang med en større kartlegging av den totale beredskapssituasjonen i kommunen, og vil etablere en enhetlig og lett gjenkjennbar struktur for ROS og beredskapsarbeid i hele kommunen. Samtidig vil det være en hovedprioritet å utarbeide en overordnet beredskapsplan for kommunen, samt et planverk for å begrense konsekvensene for innbyggerne og tjenestene ved et bortfall av kritisk infrastruktur.

Avslutningsvis opplyser beredskap- og sikkerhetslederen om at han vil etablere nærmere kontakt og samarbeid med de ulike beredskapsaktørene i beredskapsrådet, og etablere sikkerhetssamarbeid spesielt med politi og Heimevernet.