Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - endring av detaljregulering Utsikten, Ballstad - Planid 1860 202202 - Ny forslag for adkomst

Teknisk utvalg i Vestvågøy kommune har i møte den 10.10.2023 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 06. mars 2024.

Endring av detaljreguleringsplan Utsikten, Ballstad

TKU-sak 004/23

PlanID: 1860-202202      

ArkivID: 21/940

Asplan Viak AS på vegne av Arne Sørensen & Sønner AS utarbeidet endrings forslag for detaljreguleringsplan for etablering av to nye boligtomter i Utsikten på Ballstadøya. De to boligtomtene grenset inn mot gjeldene reguleringsplan for Utsikten i nord. Adkomstveien til tomtene var tegnet via veien Utsikten. Planendringen ville medføre at enden av veien forlenges noe.

I andre gangs behandling av reguleringsendringen vedtok teknisk utvalg at adkomst til nye tomtene skal gå via næringstomt øst av planarealet og at administrasjon skal utarbeide nytt planforslag for dette. I det nye planforslaget er område BF8 og BF9 slått sammen for større fleksibilitet. Det er tillatt å dele BF8 til to tomter senere når det ligger konkrete planer for arealet. Parkering på BF8 kan løses med parkeringskjeller/ carport inn i fjellet innenfor byggegrensen. På grunn av at parkering kan løses under bakken er grad av utnytting på BF8 nedsatt til BYA=35%. 

 

 

Plandokumenter:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 5 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 627 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Utsikten ROS Sjekkliste (PDF, 5 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 446 kB)

Planinitiativ reguleringsendring (PDF, 528 kB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 23.01.2024 til 06.03.2024.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 21/940 og sendes skriftlig innen 06. mars 2024 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    

Vestvågøy kommune
P.b. 203
8376 LEKNES