Viktig melding

Heltidskultur i Vestvågøy

Vestvågøy arbeider for en bærekraftig sektor med heltidskultur. Gjennom prosjektet ser vi blant annet på nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Person som holder presentasjon foran deltakere - Klikk for stort bildeTrude Anita Hartviksen – Forsker, ergoterapeut og enhetsleder for «forskning, utvikling og innovasjon» ved «helse og mestring» i Vestvågøy kommune. Her fra en av samlingene Vestvågøy kommune

 

Vestvågøy kommune er såkalt «Tørn-kommune» fra 2024, der man ser på organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vi har også fått innvilget prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til arbeidet med å utvikle en heltidskultur. 

Arbeidet er i gang, og ny prosjektleder, Marianne Mareliussen, er tilsatt i Enhet for forskning, utvikling og innovasjon, med oppstart 29. juli. Mareliussen er farmasøyt, med bakgrunn fra apotek, hvor hun blant annet har arbeidet med legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten.

 

Bakgrunn

I de kommunale helse- og mestringstjenestene er personellet ofte ansatt i deltidsstillinger – frivillig eller ufrivillig. Dette på tross av at vi har god kunnskap om at høyere stillingsstørrelser gir bedre helsetjenester, effektiviserer driften, og det fremmer et godt arbeidsmiljø, likestilling og likelønn. Den høye andelen deltid er blant annet forklart å være basert på høy arbeidsbelastning. Vi har imidlertid kunnskap om at sykepleiere som jobber heltid opplever lavere arbeidsbelastning enn de som jobber deltid.

Selv om vi har hatt en politisk satsning på større stillinger i over 30 år, med nasjonale veiledere og tydeliggjøring av ansattrettigheter gjennom lovverk, ser vi at det har hatt begrenset virkning. Arbeidet med å etablere en heltidskultur er beskrevet som krevende. 

Tidligere studier har vist at det er avgjørende at en endrer turnusordningene for å ha mulighet for å etablere heltidskultur. Spesielt har innføring av såkalt «langturnus» vist seg å være virkningsfullt.

Vestvågøy kommune har i likhet med andre kommuner i Norge hatt heltidskultur som en høyt prioritert satsning over mange år. Dette er ytterligere aktualisert ved situasjonen vi står foran i dag, hvor endringene i befolkningen vil medføre at vi i 2050 har dobbelt som mange innbyggere over 80 år, og tre ganger så mange innbyggere over 90 år, enn det vi har i dag. I tillegg vil antall innbyggere i yrkesaktiv alder synke, slik at det er, og vil bli, vanskeligere å rekruttere ansatte til tjenestene.

 

Flere deltakere og en personen som drikker kaffe - Klikk for stort bilde Vestvågøy kommune

 

Å utvikle en heltidskultur

Vestvågøy kommune følger nå strukturert veiledning fra KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming i arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Før sommeren innebærer dette arbeidet at vi har etablert to arbeidsgrupper, vi piloterer heltidskultur på Lekneshagen Bofellesskap og i enhet Hverdagsmestring, avdeling Leknes Øst. Arbeidet er godt forankret, både politisk og administrativt, og har en styringsgruppe på overordnet nivå. Strukturen innebærer også en høy grad av involvering, både av de ansatte selv, samt deres tillitsvalgte og vernetjenesten.

Arbeidsgruppene følges med jevnlige nettbaserte veiledningsseminar fra KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Videre gjøres «hjemmelekser» mellom disse seminarene. Foreløpig har dette arbeidet handlet om å bygge kunnskap om hvorfor kommuner bør utvikle en heltidskultur, og kartlegge hvordan arbeidsdagene/turnusen er strukturert i dag med fordeler og ulemper. Vi har spurt oss: Hva er den gode vakta?

I løpet av sommeren/tidlig høst skal det gjennomføres en kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver de enkelte yrkesgruppene gjør i løpet av en arbeidsdag, etterfulgt av en vurdering av om vi har en hensiktsmessig fordeling på dette, og eventuelt hvilke endringer som vil kreves fremover. Gjennomføring av tiltak i utviklingen av en heltidskultur vil skje fortløpende.

Vi er Tørn-kommune frem til 2025, mens Arbeids- og velferdsdirektoratet vil følge oss frem til 2027. Etter hvert vil arbeidet videreføres i kommunens øvrige avdelinger.

 

Deltakere i salen - Klikk for stort bilde Vestvågøy kommune

 

Forskningsprosjekt

Arbeidet med å utvikle en heltidskultur følges av et forskningsprosjekt hvor vi tar vi sikte på å utvikle kunnskap om hvilke tiltak og strategier ansatte i en distriktskommune erfarer er nyttige for arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune, Kunnskapskommunen Nord, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nordland, Nord universitet, og Senter for Omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske universitet. Forskere er professor Kari Ingstad fra Nord universitet og forsker Trude Anita Hartviksen fra Vestvågøy kommune og Senter for Omsorgsforskning Nord. Forskerne er i gang med datainnsamlingen, og har arrangert den første workshopen for de ansatte i pilotavdelingene.

 

Relevans for samfunnet

Utviklings- og forskningsprosjektet vurderes til å ha høy samfunnsmessig relevans og nytteverdi siden vi på tross av kjente positive virkninger og stadig økte behov for god ressursutnyttelse ikke har lyktes med å etablere en heltidskultur i kommunale helse- og mestringstjenester.
 

Kontakt

Trude Anita Hartviksen
Avdelingsleder Fagutviklingsavdelingen, Fag- og utviklingsleder
E-post
Telefon 95 72 31 74

Prosjektleder Leve hele livet reformen