41 millioner i pluss i 2022

Vestvågøy kommune har overlevert regnskapet til revisjon med et foreløpig netto driftsresultat på 41 millioner kroner i 2022. Det er en resultatforbedring på 15 millioner kroner i forhold til 2021 da kommunen hadde et netto driftsresultat på 26 millioner kroner.

Kommunedirektør Morten Dyrstad har all grunn til å smile over det positive resultatet for 2022.

Etter flere år med utfordrende økonomi gleder vi oss over et positivt resultat for 2022, sier kommunedirektør Morten Dyrstad.

En viktig årsak til det gode resultatet er høyere skatteinntekter enn budsjettert. Disse inntektene økte med ca. 14 prosent fra 2021. I tillegg til dette fikk kommunen 6,5 millioner kroner mer fra havbruksfondet enn budsjettert.

Kommunen har etter 2022 et disposisjonsfond på 75 millioner kroner. Dette er en økning på 46 millioner kroner fra 2021. 8 millioner av disse ble satt av i 2022, til bruk i forbindelse med det økte antall flyktninger vi mottok i 2022, og vil motta i 2023.  

En kommune av Vestvågøy sin størrelse bør ha om lag 100 millioner kroner i disposisjonsfond, for å ha nok reserver til å takle svingninger i økonomien og tjenestenivået, sier Morten Dyrstad.

Vestvågøy kommune har i 2022 hatt ekstrainntekter (skatt og havbruksfond) som har bidratt til et godt resultat. Samtidig har økte utgifter på de ulike områdene, økte finansutgifter og høy prisstigning bidratt til økte utgifter på alle driftsområder i kommunen.

Den virkelig store forskjellen er de ansatte. Etter en litt tøff start på året med mye overforbruk, ble det gjort en stor jobb og man klarte å snu trenden slik at kommunen nå har et positivt driftsresultat. Dette hadde ikke vært mulig uten ledere og ansatte som tar ansvar, står på og drifter kommunen på en god måte. Tusen takk for at dere hver dag gjør en fantastisk jobb for våre innbyggere. Dere er gode.

Nøkkeltal for 2022

  • Totale driftsinntekter 1 205 millioner kroner
  • Totale driftsutgifter 1 164 millioner kroner
  • Renteutgifter: 27 millioner kroner
  • Avdrag: 47 millioner kroner
  • Sum investeringsutgifter: 173 millioner kroner
  • Netto lånegjeld, alle investeringer: 1 009 millioner       kroner
  • Netto driftsresultat utgjør 4,6 prosent av driftsinntektene.

Årsregnskapet er nå sendt til revisjon, og det tas forbehold om at det kan bli endringer i etterkant av at revisor har gjennomgått regnskapet.

Regnskap og årsberetning med analyser mv. vil komme til politisk behandling i juni.