Viktig melding

Mindre endring av reguleringsplan for Storgata-Meierikvartalet, planID: 1860 201210 - Uteområdet foran Meieriet - Kunngjøring av vedtak

Administrasjonen i Vestvågøy kommune har med delegert myndighet den 27.04.17 vedtatt følgende:

Mindre endring av reguleringsplan for Storgata-Meierikvartalet

PlanID: 1860 201210

Utvalgssak 019/17 ArkivID 17/2

Planendringen omfatter justering av formålsgrensene mellom fortau og offentlig tjenesteyting på Meieritomta gnr 18 bnr 30, innplassering av frisiktlinjer i plankartet og tilføring av en ny bestemmelse om tiltak som kan plasseres innenfor og utenfor regulerte byggegrenser.

Plankart, bestemmelser og vedtak med beskrivelse ligger nederst på siden.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumentene: