Viktig melding

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan- mindre endring- Storgata- Vestvågøy kommune

Endelig vedtak av endringer i reguleringsplanene for Storgata. I forbindelse med prosjektering av Storgata, i Leknes sentrum, er det behov for å ta inn justeringer og mindre endringer i gateløpet og rundkjøringen, i reguleringsplanen Storgata PID 201603 og PID 201702.


I møte i forvaltningsutvalget 17/9/19 ble det vedtatt at rundkjøringen i reguleringsplanen for Storgata, skal endre rundkjøring til en mindre radius.

Storgata har hatt flere trafikale og sikkerhetsmessige utfordringer i møte mellom biltrafikk og myke trafikanter. I samsvar med nasjonale retningslinjer ønsker kommunen å

tilrettelegge for økt bruk av sykkel ved å anlegge sykkelstier. Som ledd i dette vil fortau, gangsoner, fotgjengeroverganger og sykkelsti bli tydelig definert. Fotgjengere skal prioriteres ved å sanere en

rekke adkomster langs gata og fysiske tiltak etableres for å redusere farten til biltrafikken i gata.

Videre har planen i nord og i sør sikret nye og eksisterende adkomster som følge av kantsanering til gang og sykkelvei.

Dokumenter:

Sporing rundkjøring - semitrailer (PDF, 597 kB)

Sporing rundkjøring - buss (PDF, 920 kB)

Plankart Storgata  (PDF, 542 kB)

Vedtatt reguleringsendring (PDF, 5 MB)