Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Områderegulering Unstad - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.10.2020 egengodkjent områdereguleringsplan Unstad.

PlanID: 1860 201809

ArkivID: 18/398

Utvalgssak i kommunestyre: 091/20

Hensikten med planen er å:

· Organisere og tilrettelegge for/ eventuelt begrense de store tilstrømninger av folk til Unstad, spesielt i sommermånedene

· Sikre en balansert utvikling for både fastboende, besøkende og næring

· Ivareta stedets egenart

· Sikre videre mulighet for det gode liv på stedet for de som bor på Unstad

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 69 kB)

Øvrige plandokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.