Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Kommuneplanens arealdel - 2019-2031 - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent kommuneplanens arealdel - 2019-2031.

PlanID: 1860 201810

ArkivID: 17/1755

Utvalgssak i kommunestyre: 039/20

Oppdatering: Fiskeridirektoratet har ved brev 15.06.20 trukket innsigelsen til kommuneplanens arealdel.

Kommunestyret i Vestvågøy kommune sluttbehandlet saken i møte 20.05.2020 sak 039/20 og fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven  § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens arealdel, PlanID 201810, med plankart, bestemmelser datert,30.04.20 og planbeskrivelse 30.04.20. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet ble ikke tatt til følge og sjøarealene ble unntatt rettsvirkning.

Når nå Fiskeridirektoratet har trukket innsigelsen, er kommuneplanens arealdel 2019-2031 gyldig og har rettsvirkning  for land- og sjøsiden, som vedtatt i kommunestyret.

Formålet med planen

Formålet med kommuneplanens arealdel er å få en tydelig arealdisponering for all arealbruk i kommunen, og angi tydelige rammer for bruk og vern i et tolvårs perspektiv. Kommuneplanens arealdel er med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett, ett av kommunens fire overordnete styringsdokumenter.

Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel skal arealplanen vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og fysisk arealbruk, med ivaretakelse av den økonomiske, sosiale, kulturelle, miljømessige og estetiske utviklingen i kommunen. Plansyklusen for kommuneplaner er hvert fjerde år, nåværende arealplan ble sist revidert 2008. En av hovedprioriteringene i revisjonen er derfor å oppdatere plankart og bestemmelser etter ny plan- og bygningslov (2008), annet nytt regelverk, med regionale og nasjonale retningslinjer.

Behandling 

Kommunestyret behandlet saken i møte 20.05.2020 sak 039/20 og fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven  § 11-15 vedtar Kommunestyret  kommuneplanens arealdel, PlanID 201810, med plankart, bestemmelser datert,30.04.20 og planbeskrivelse 30.04.20.

 

Plandokumenter

Planbeskrivelse 300420 (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 12 MB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Øvrige plandokumenter og vedlegg finner du her