Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - kommunedelplan for klima, miljø - og energi - 2023-2030 - Vestvågøy kommune

Kommunedelplan Klima, miljø – og energi 2023-2030 med handlingsdel ble vedtatt av Vestvågøy kommunestyre i møte den 9. mai 2023 som sak KS-032/23.

Vedtak:

1. Vestvågøy kommunestyre, vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §11-15, kommunedelplan for Klima-, miljø- og energi 2023-2030, med tilhørende planbeskrivelse og handlingsdel, utenom hovedmålet “Arealbruk: Balansert arealforvaltning”.

2. Vestvågøy kommunestyre forelegges en egen utredning innen utgangen av 2023 som beskriver hvordan alternativene med arealnøytralitet og balansert arealforvaltning kan gjennomføres i praksis, samt konsekvensene av slik forvaltningspraksis.

Innhold i planen

En kommunedelplan for klima, miljø - energi , er en strategisk plan og skal tydelig svare ut hvordan Vestvågøy kommune, som organisasjon og samfunn skal jobbe målrettet for å redusere direkte klimagassutslipp. Kommunedelplanen er en strategisk plan og vil legge føringer og premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

Det er satt følgende hovedmål for Vestvågøy kommunenes klima, miljø - og energiarbeid frem mot 2030:

 • Vestvågøys kommunes totale klimagassutslipp (samfunnet) skal reduseres med 50 % i forhold til 2019-nivået innen 2030.

I tillegg til utslippsmålet, ble 10 av 11 hovedmål, med tilhørende strategier og tiltak (beskrevet i handlingsdelen) vedtatt, utenom Arealbruk – balansert arealforvaltning:

Skal vi stanse tapet av naturmangfold må arealforvaltningen bli mer balansert. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og følge arealplanen for utbygging. Utbygging skal løses på arealer som er avsatt til bebyggelse. Ved dispensasjoner reduseres tilsvarende areal avsatt til utbyggingsformål, i revisjonen av kommuneplanens arealdel.

 • Arealbruk
 • Veitrafikk
 • Sjøfart
 • Landbruk
 • Forbruk og avfall
 • Klimarisiko – og tilpasning
 • Næringsliv
 • Klimakommunikasjon og kunnskap
 • Energi og elektrifisering
 • Barn og unge
 • Vestvågøy virksomhet

Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Vestvågøy kommune. I tillegg forutsetter et tett samarbeid med hovedaktører innen lanbruk, avfallsaktører, næringsliv, skoler og kraftleverandører.

Målsettingene, med tilhørende strategier og tiltak vil utgjøre kommende klimabudsjett – og tas inn i  budsjett - og økonomiplanprosesser, for å sikre gjennomføringen av tiltaksdelen.

Planbeskrivelse, handlingsdel og vedlegget: «kort om klima», er oppdatert etter vedtak i kommunestyret og tema arealbruk, med tilhørende mål og strategier.

Tidspunkt for ny rullering av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunens planstrategi som det nye kommunestyret skal vedta innen ett år etter lokalvalget

Vedtak av planen ble fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og kan ikke påklages.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak - 2.gangsbehandling - kommunedelplan klima, miljø - og energi (PDF, 174 kB)

Planbeskrivelse 150523 (PDF, 4 MB)

Handlingsdel KME150523 (PDF, 949 kB)

Kort om Klima 160523 (PDF, 5 MB)