Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring detaljreguleringsplan Hella

Vestvågøy kommune har den 5.7.2021 egengodkjent en mindre endring av detaljreguleringsplan Hella i Stamsund

PlanID: 1860 200702

ArkivID: 21/407

DPL-sak: 041/21

Hensikten med reguleringsendringen er å øke fleksibiliteten for tiltakshavere i boligfeltet og å redusere behandlingstid av byggesøknader.

I forbindelse med utviklingen av boligfeltet på Hella i Stamsund viste det seg at enkelte detaljer i gjeldene reguleringsplan medfører uønskete begrensninger og unødvendig tidsbruk. Dette er regulert byggegrense mellom boligtomtene, bestemmelsen om høyde på gesims, krav om at byggesaker skal behandles politisk, etablering av lekeområder i friområdene og mulighet for å etablere fyllinger utenfor byggegrense mot vei.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 882 kB)

Endringsbeskrivelse Hella (PDF, 953 kB)

Plankart, endring 5.7.21 (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser, endring 5.7.21 (PDF, 220 kB)

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.