Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring Detaljregulering Utsikten, Ballstad

Vestvågøy kommune har den 10.10.2019 egengodkjent en mindre endring av Detaljregulering Utsikten, Ballstad

PlanID: 1860 200704

ArkivID : 19/810        

Hensikten med reguleringsendringen er å oppdatere plan til dagens plan- og bygningslov, øke
utnyttelsesgrad i tråd med føringene i overordnet plan og gjøre mindre tilpasninger som fremstår
som hensiktsmessig etter at området nå er under opparbeidelse.

Saksdokumenter:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.