Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - detaljreguleringsplan Storeidøy nærings- og industriområde, Vestvågøy kommune.

16.02.2021 vedtok kommunestyret, reguleringsplan for Storeidøy nærings- og industriområdet.

PlanID: 201901

ArkivID: 19/260

Utvalgssak i Kommunestyret: 013/21

Reguleringsplanen vil gi en samlet plan for Storeidøy, med en felles utviklingsretning for Leknes havn, og virksomhetene rundt. Regulert gangvei vil styrke trafikksikkerheten i område, med påkobling til sti på andre siden av E10, samt forskjønne adkomsten fra og til Leknes havn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter: 

Saksfremlegg (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 262 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Øvrige dokumenter

KS-013/21 Vedtak:

1. Det vises til forslag til detaljregulering Storeidøy nærings- og industriområde, planID 201901, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 25.01.2020.

2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Storeidøy nærings- og industriområde, med innsigelse fra Statsforvalteren.

3. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12

 

KLAGEADGANG:
I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

 

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.