Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad. 

PlanID: 201811

ArkivID: 18/67

Utvalgssak i Kommunestyret: 021/22

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av området sør for «allmenningen» på Ballstad til et attraktivt boligområde. Det skal legges til rette for en kombinert bebyggelse med bolig og næring, der det åpnes for næring samt parkering i første etasje og boliger i etasjene over. Næringen skal hovedsakelig være maritimt rettet. Planområdet omfatter eiendommene gnr 10 bnr 45, 245, 246, 264, 342, 343, 347, 348, 349 og deler av gnr 10 bnr 1, samt noe sjøareal.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse med KU (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 415 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 421 kB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.