Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Torvhaugen, Leknes - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Torvhaugen, Leknes.

PlanID: 1860 201703

ArkivID: 17/1955

Utvalgssak i kommunestyre: 037/20

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en barnehage med tilhørende uteareal og teknisk infrastruktur på vestre del av planområdet, samt boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur på resterende del av planområdet.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 1011 kB)

planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

plankart (PDF, 883 kB)

planbestemmelser (PDF, 732 kB)

Situasjonsplan (PDF, 538 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 529 kB)

Perspektiv_nordvest (PDF, 451 kB)

Perspektiv_sørøst (PDF, 440 kB)

Sol og skyggediagram (PDF, 595 kB)

Oversiktstegning_vei (PDF, 358 kB)

VA skisse (PDF, 569 kB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.