Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Tabakkveien, Stamsund - plan-ID 1860-202104

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.03.2024 egengodkjent detaljreguleringsplan Tabakkveien, Stamsund.

PlanID: 1860 202104       

ArkivID: 21/692

Utvalgssak i Kommunestyret: 016/24

Asplan Viak AS v/ Åsmund R. Strømnes har på vegne av Trones maskin AS, som eier gnr 51 bnr 4 og 8, utarbeidet detaljreguleringsplan for etablering av et nytt boligfelt i Tabakkveien i Stamsund.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutvikling i Stamsund, hvor utbygger ønsker fortetting av den spredte bebyggelsen i Tabakkveien, i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Stamsund. Planområdet omfatter gnr 51 bnr 4, 8, 15, 30, 98 og 99, samt deler av gnr 51 bnr 11, 46 og 59 og gnr 146 bnr 1 (G/S-veg langs Fv 817 – J. M. Johansens vei). Planen legger til rette for etablering av 15 nye boligtomter, 3 eksisterende boligtomter omfattes også av planen.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak KS-016-24 (PDF, 10 MB)

Tabakkveien Planbeskrivelse 160523 (PDF, 2 MB)

Tabakkveien Plankart 160523 (PDF, 981 kB)

Reguleringsbestemmelser 19.03.2024 (PDF, 85 kB)

Merknadsbehandling (PDF, 179 kB)

øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.