Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Dønnvoll, Leknes - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 20.5.2020 egengodkjent detaljreguleringsplan Dønnvoll, Leknes.

PlanID: 1860 201816

ArkivID: 18/759

Utvalgssak i kommunestyre: 038/20

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, og teknisk infrastruktur.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

plankart (PDF, 682 kB)

planbestemmelser (PDF, 726 kB)

illustrasjonsplan (PDF, 409 kB)

perspektiv_nordøst (PDF, 562 kB)

perspektiv_sørvest (PDF, 575 kB)

oversiktstegning_vei (PDF, 307 kB)

VA-skisse (PDF, 558 kB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.