Viktig melding

Kunngjøring av innspillene fra arbeidsgruppene

Vestvågøy kommune har gleden av å presentere arbeidet fra arbeidsgruppene som har jobbet med byplanen for regionsenteret Leknes. Disse gruppene har siden mars 2021 jobbet med å utarbeide sine innspill til hvordan Leknes, Fygle og Gravdal skal utvikle seg til å bli et enda bedre sted å bo, arbeide og besøke. 

Innspillene fra arbeidsgruppene finner du i lenken under. I tillegg kan det tipses om at både stedsanalysen og gatebruksplanene for Gravdal og Leknes er god lesing.

   

Innspillsdokumentet (NB: filen er stor og det kan derfor ta litt tid før den lastes)

Stedsanalyse og gatebruksplaner

Arbeidsgruppene er en del av medvirkningsmetoden samskaping som vi bruker i byplanen for Leknes, Fygle og Gravdal. Arbeidsgruppene består av innbyggere, politikere, næringsliv og interesseorganisasjoner. De er inndelt på en slik måte at hver arbeidsgruppe har personer med flere ulike bakgrunner. Antall deltakere har variert mellom 5 og 9. Arbeidsgruppene har fått hvert sitt hovedtema. Du kan se hvilke hovedtema som er lagt til grunn her

Arbeidsgruppene har jobbet iherdig med å utforme sine innspill de siste 6-7 månedene. De har blant annet foreslått ulike fortettingssoner i Leknes og Gravdal, gang- og sykkelforbindelser mellom Leknes og Gravdal, nye parkarealer, opparbeidelser og utbedring av turveier, en byggeskikksveileder og tiltak for økt byliv i sentrum. 

Den 12. oktober hadde arbeidsgruppene sin tredje felles samling, denne gangen i Fryseriet på Meieriet kultursenter. Her fikk de fremmøtte deltakerne mulighet til å se hva de andre gruppene foreslår av tiltak i byplanen. Det ble gode diskusjoner og meningsutvekslinger blant deltakerne. Deltakerne fikk også muligheten til å fremheve innspill de synes var bra, og diskutere utfordringer med innspill de ikke var helt enig i. Forslagene som skapte mest diskusjon var trasevalg for gang- og sykkelvei mellom Leknes og Gravdal. Her er det foreslått to alternativ: langs "gammelveien" og langs Buksnesfjorden, over Storeidøy. Sett bort fra diskusjonen rundt trasevalg var arbeidsgruppene stort sett å være enig i det som ble foreslått, og flere innspill høstet svært gode tilbakemeldinger  på den tredje samlingen. 

Vestvågøy kommune ønsker å rette en stor takk til alle som har engasjert seg i byplanarbeidet så langt, og spesielt til de som har lagt ned mange frivillige timer i arbeidsgruppene. Deltakerne i arbeidsgruppene har gjennom sitt arbeid lagt viktige føringer for hvordan byplanen skal utformes og hvordan byplanen kan bidra til at regionsenteret Leknes kan utvikle seg til å bli en enda bedre by i fremtiden. Medvirkningsarbeidet fortsetter videre helt frem til byplanen vedtas - et viktig grep for å sørge for høyest mulig grad av medbestemmelse. Byplanen lages for byens innbyggere, og det er derfor viktig at innbyggerne selv bidrar inn i utarbeidelsen. Deltakerne har imponert gjennom gode diskusjoner, drøftinger og ideer. 

Vi håper at dersom du interesserer deg for utvikling av byen vår, tar en titt gjennom innspillene som er foreslått fra arbeidsgruppene. Og som alltid, er det noe man lurer på eller ønsker å gi innspill på, er det bare å ta kontakt med planavdelingen!